Czym jest antropologia kulturowa?

Ludzkość

Antropologia kulturowa jest gałęzią antropologii, która podobnie jak ona sama, jest bardzo młodą nauką i wciąż się kształtuje. Zrozumienie czym są inne kultury nigdy nie było łatwe, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że nikt nie jest w stanie oderwać się od własnej kultury, aby spróbować spojrzeć na inne grupy etniczne tak obiektywnie, jak to tylko możliwe.

Antropologia kulturowa to dziedzina antropologii, która skupia się na badaniu człowieka poprzez jego kulturę, rozumianą jako zespół zwyczajów, mitów, wierzeń, norm i wartości, które kierują i regulują zachowania danej grupy społecznej.

Antropologia kulturowa opiera się na założeniu, że ludzie są zwierzętami społecznymi, co oznacza, że żyjemy w grupach. W tych grupach, w których kontaktuje się kilka osób, podzielane są indywidualne wizje każdej z nich, co przejawia się w ich sposobie zachowania i myślenia. Te, raz podzielane i przyswojone przez grupę jako całość, składają się na kulturę. Należy zaznaczyć, że istnieją pewne różnice między antropologią kulturową a antropologią społeczną. Ta ostatnia kładzie większy nacisk na to, jak społeczeństwo jest zorganizowane, czyli jaka jest jego struktura społeczna, podczas gdy antropologia kulturowa skupia się na kulturze, pomijając to jak może być ona zorganizowana społecznie.

Muzeum Narodowe – jedno z najstarszych

Tło historyczne i rozwój tej dyscypliny

Próby zrozumienia, jakie są inne kultury i jakie cechy je definiują były podejmowane na przestrzeni dziejów. Jednak w przeszłości sposób w jaki to robiono, był raczej niewłaściwy i zamiast interesować się tym, jak wyglądają inne grupy etniczne, w wielu przypadkach prawdziwym powodem była chęć „udowodnienia”, jak bardzo własna kultura jest lepsza od innych.

Jednymi z pierwszych, którzy byli ciekawi ludzi z innych kultur byli Grecy. Wśród nich można wyróżnić postać Herodota (484-425 p.n.e.), który badał inne ludy, takie jak Egipcjanie i Scytowie, lub lud euroazjatycki. Kilka wieków później, w średniowieczu, pojawiła się pewna śmiałość w eksploracji poza Europą. Jednym z najbardziej wyrazistych przypadków są wyprawy Włocha Marco Polo, który był łącznikiem między kulturami Zachodu i Azji. W swoich pismach opisywał niezliczone ludy Dalekiego Wschodu.